تجديد ميثاق خبرنگاران و كاركنان شهرآرا با آرمان هاي شهدا

۱۳۸۹/۳/۳

 مدير مسئول ، خبرنگاران و كاركنان روزنامه  شهرآرا با حضور در مزار شهداي گمنام كوهسنگي با  آرمان هاي شهدا تجديد ميثاق كردند.


نظری وجود ندارد!