نخستین شعبه بانک ملی بانوان کشور

مهدی بلوریان ۱۳۸۹/۴/۲۰

 نخستین شعبه بانک ملی بانوان کشور شعبه فاطمیه مشهد است  که از اردیبهشت ماه سال جاری فعالیت  رسمي خود را درخيابان ابوريحان اين شهر آغاز کرده است.


نظری وجود ندارد!