خاکستر نشینی

محمدحسن صلواتی ۱۳۹۸/۰۵/۲۱

آتش سوزى میدان توحید ازساعت 23:30 یکشنبه آغاز شده بود و عملیات خاموش کردن آتش با توجه به حجم گسترده آن تا ظهر دوشنبه ادامه داشت. این حادثه یکى از بزرگ ترین حوادث آتش سوزى درون شهرى مشهد در سال هاى گذشته محسوب مى شود.این حادثه پس از ساعت ها تلاش خاموش شد، اما در اصل زنگ هشدار براى صدها چوب برى دیگر در مشهد است. چوب برى هایى که هیچ کدام بیمه نیستند و یک آتش جزئى مى تواند همه چیزشان را نابود کند. بنا به گفته صاحبان مغازه هایی که دچار حریق شده اند خسارت وارد شده به این چند باب مغازه مبلغی بالغ بر یک میلیارد تومان می باشد.


نظری وجود ندارد!