بازدید نماینده کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد

محسن بخشنده ۱۳۹۸/۰۴/۱۹

 نماینده کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در تهران از مراکز مرتبط با پناهجویان در مشهد‎ بازدید به عمل آوردند.


نظری وجود ندارد!