صبحگاه مشترک یگانهای نمونه ارتش در مشهد

محسن بخشنده ۱۳۹۷/۱۱/۱۵

صبحگاه عمومی یگانهای نمونه قرارگاه منطقه ای شمالشرق ارتش مستقر در مشهد، صبح دوشنبه 15 بهمن با حضور امیر سرتیپ دوم ستاد رضا آذریان در میدان صبحگاه قرارگاه برگزار شد.


نظری وجود ندارد!