مانور ایمنی در برابر زلزله در دانشگاه فردوسی

سعید گلی ۱۳۹۷/۱۰/۰۵

همزمان با 'روز ملی ایمنی در برابر زلزله' روز چهارشنبه مانور آمادگی در برابر زلزله در خوابگاه دانشجویی شهید مصلی نژاد دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.


نظری وجود ندارد!