عمليات بازسازي پايانه آزادي!

۱۳۸۹/۴/۷

بازسازي سكو ها،  ترميم كف سازي و نصب سازه هاي شيشه اي جديد در پايانه آزادي آغاز شد.


نظری وجود ندارد!