عکاسی حرم بارگاهی این روزها مشتری ندارد! -1

مهدی بلوریان ۱۳۸۹/۴/۳

به دلیل پدید آمدن و اختراع تلفن های همراه مجهز به دوربین عکاسی و رواج این تکنولوژی در بین مردم، عکاسی زیارتی( حرم بارگاهی) این روزها مشتری ندارند!


نظری وجود ندارد!