جمعه بازار کتاب مشهد

ساناز صفایی ۱۳۹۷/۰۴/۰۳

جمعه بازار کتاب مشهد بیشتر از ده سال است که صبح های جمعه از ابتدای خیابان مدرس تا انتهای این خیابان برپا می شود.


نظری وجود ندارد!